Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Od 1 września rusza nabór wniosków na stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

Uczniowie oraz ich opiekunowie mogą składać wnioski w wersji papierowej od 1 do 15 września, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – od 1 do 15 lutego 2023 r.

W tym roku wnioski i zasady ubiegania się o stypendium szkolne wraz z załącznikami już od dzisiaj są dostępne we wszystkich publicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114.


Ważną zmianą jest miejsce składania wniosków.

Od tego roku gotowe wypełnione wnioski będzie można składać wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114 w godzinach od 7:30 do 14:00 oraz w Rejonach Pomocy Środowiskowej w godzinach od 7:30 do 14:00 znajdujące się przy ulicach:

• ul. Adama Mickiewicza 30 (Bydgoskie przedmieście)
• ul. Poznańska 95 (Podgórz)
• ul. Juliana Fałata 34/46
• ul. Ludwika Rydygiera 30/32 (Rubinkowo)

A także w dniach 13-15 września w godzinach 8:00-14:00 w:
• Szkole Podstawowej nr 11 ul. Gagarina 36,
• Szkole Podstawowej nr 13 ul. Krasińskiego 45/47.

Wnioski w tych szkołach mogą składać wyłącznie ich uczniowie.

Stypendium szkole na rok szkolny 2022/2023 przysługuje:


– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;


– wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;


– uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne lub formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.


Forma świadczenia pieniężnego zostanie przyznana, jeżeli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uzna, że stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe zgodnie z uchwałą RMT Nr 913 z dnia 21 lipca 2022 r.
Przypominamy, że jednym w kryterium przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu na jednego członka rodziny, która wynosi 600,00 zł.

W tym roku wysokość miesięcznego stypendium będzie przyznawana w 3 kategoriach w zależności od dochodów: tj.


• 248,00 zł przy dochodach do 300,00 zł,
• 173,60 zł przy dochodach od 300,01 zł do 480,00 zł,
• 99,20 zł przy dochodach od 480,01 zł do 600,00 zł.


Jednocześnie uczniowie, którzy doświadczyli zdarzenia losowego mającego wpływ na jego przejściowo trudną sytuację materialną, mogą składać osobiście lub za pośrednictwem rodzica/opiekuna wniosek o zasiłek szkolny. Taki wniosek należy złożyć najpóźniej do 2 miesięcy od zdarzenia losowego. Jednorazowa wysokość zasiłku to maksymalnie 620,00 zł.

Załączniki:

Uchwała nr 913/22 Rady Miasta Torunia

Zasady ubiegania sie o stypendium 2022

Wniosek o stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek o zasiłek szkolny dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 1 o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy lub nie uzyskania dochodu

Załącznik nr 2 zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 druk rozliczenia faktur wrzesień-grudzień 2022

Załącznik nr 5 druk rozliczenia faktur styczeń-czerwiec 2023

Załącznik nr 6 wpłata na wycieczkę szkolną

Tekst przedrukowany ze strony MOPR’u:

http://www.mopr.torun.pl/index.php/1915-stypendium-szkolne-oraz-zasilek-szkolny-dla-uczniow-na-rok-szkolny-2022-2023