Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania niespełnione:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Na stronie znajdują się pliki do pobrania w formacie pdf, doc, docx i jpg, a nie jako dokumenty do edycji.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Powody wyłączenia:

 • Część treści na stronie zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie informacje są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wymagania spełnione:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Wersja mobilna nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączone jest domyślne oznaczenie aktywnego linka.
 • Kontrast tekstu do tła – materiały osadzone na stronie są czytelne również dla osób słabiej widzących.
 • Na stronie można powiększać litery.
 • Istnieje możliwość zwiększenia kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Mickiewicz, sekretariat@loiv.torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 622 12 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku

Dla użytkowników dostępne są dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Warszawskiej  niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście od strony ul. św. Jakuba jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pozwala ono na dostęp do obiektów sportowych szkoły, centrum multimedialno-edukacyjnego szkoły oraz sal lekcyjnych w łączniku hali gimnastycznej (41,42).

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

W budynku głównym szkoły na piętra prowadzą schody, brak windy i platform. W części szkoły zagospodarowanej na centrum multimedialno-edukacyjne zainstalowano platformę dla osób z ograniczeniami ruchowymi. W budynku hali gimnastycznej znajduje się winda, łącząca parking podziemny, parter i I piętro.  

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy – pracownik portierni dyżurujący przy wejściu głównym. 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu zewnętrznym, przed budynkiem, znajdują się 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Na parkingu podziemnym, w budynku hali gimnastycznej znajdują 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.  

Raport o dostępności