Nauka Zdalna

Informacje dla rodziców i uczniów 


Zarządzenie dyrektora
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
z dnia 06 maja 2020 roku

w sprawie określenia sposobu i trybu realizacji zadań
w ramach zdalnego nauczania w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych;oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374 z dnia 2020.03.07), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 410 z dnia 2020.03.11, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. 2020 poz.493 z dnia 2020.03.20, z późn. zm), zarządza się co następuje:

§ 1

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wprowadzonym obowiązkiem kształcenia na odległość: 

 1. nadal obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły,
 2. uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

§ 2

Kształcenie na odległość to zajęcia:

 1. prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), 
 2. indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według  jego wskazówek,
 3. inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).

§ 3

Zasady zdalnego nauczania:

 1. Nauczyciel realizuje nauczanie zdalne poprzez przekazywanie uczniom tematów z zakresem materiału, wskazówek dotyczących zagadnień do zrealizowania oraz dodatkowych źródeł i materiałów do lekcji za pośrednictwem platformy Classroom Google.
 2. Lekcje on-line (w czasie rzeczywistym) odbywają się z wykorzystaniem platformy Google Meet.
 3. Jeżeli 100% uczniów klasy będzie miało możliwy, bezpłatny dostęp – nauczyciel może dodatkowo skorzystać z innych platform i komunikatorów.
 4. Nauczyciele akademiccy uczący w szkole mogą prowadzić nauczanie zdalne z wykorzystaniem platform innych niż wymienione w pkt 1-2., po wskazaniu ich dyrektorowi szkoły. 
 5. Nauczyciel, który nie ma możliwości prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem platform wymienionych w pkt 1. i pkt 2. indywidualnie ustala z dyrektorem szkoły zasady pracy i sposoby prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi przez siebie działaniami w przedmiotowym zakresie. 
 6. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym planem lekcji i Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.
 7.  Nauczyciel planuje tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas/grupach udostępniając go uczniom i rodzicom poprzez wypełnienie właściwego dokumentu na szkolnym dysku Google, który po uzupełnieniu jest zamieszczany na szkolnej strony internetowej w zakładce „zdalne nauczanie”.
 8. Nauczyciel potwierdza realizację planowanych treści nauczania dla poszczególnych oddziałów klas/grup po zrealizowanej lekcji wpisując temat w e-dzienniku Vulcan z nazwą platformy z dostępnymi źródłami i materiałami dla uczniów oraz dopisując do tematu w nawiasie: „zrealizowane”/„zrealizowane w czasie rzeczywistym” i zaznaczając w zakładce „frekwencja” - „nz”, czyli nauczanie zdalne, np.: „Wynalazki, które zmieniły świat. Google Meet (zrealizowane w czasie rzeczywistym/zrealizowane on-line)” lub „Wynalazki, które zmieniły świat. Classroom (zrealizowane)”.
 9. Nauczyciele kontaktujący się z uczniami platformą Classroom są zobowiązani ujednolicić nazewnictwo prowadzonych zajęć zgodnie z ich zapisem w planie lekcji, np.: „1AEg y8 JĘZYK ANGIELSKI K. Hennig”; „1ABp c7 WF J. Winkler”; ”1a dz. WF M. Petrowska” czy „1Dp BIOLOGIA M. Zielińska”.
 10. Od dnia 11 maja br. nauczyciele mają możliwość realizacji lekcji on-line (w czasie rzeczywistym) z przedmiotów obowiązkowych, wg następujących zasad:
  1. jeżeli nauczyciel ma w tygodniowym planie 1h/tydz. to 1h/2tyg. on-line (w czasie rzeczywistym) + 1h/2tyg. indywidualna praca ucznia na materiałach od nauczyciela; 
  2. jeżeli nauczyciel ma w tygodniowym planie 2-3h/tydz. to 1h/1tyg. on-line (w czasie rzeczywistym) + 1-2h/1tyg. indywidualna praca ucznia na materiałach od nauczyciela; 
  3. jeżeli nauczyciel ma w tygodniowym planie 4h/tydz. Lub więcej to ½ liczby h/1tyg. on-line (w czasie rzeczywistym) + ½ liczby h/1tyg. indywidualna praca ucznia na materiałach od nauczyciela.
 11. Dzienna liczba lekcji on-line (w czasie rzeczywistym) dla danej klasy/ucznia nie powinna przekraczać czterech, a w tygodniu - dwudziestu.
 12. Transmisje on-line są realizowane dokładnie w godzinach planowanych lekcji i mogą trwać nie dłużej niż 30 minut. 
 13. Pierwszeństwo w planowaniu lekcji on-line (w czasie rzeczywistym) mają nauczyciele takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, języki obce nowożytne oraz przedmiotów które w danej klasie są lub będą realizowane w zakresie rozszerzonym. 
 14. Wybrane zajęcia z przedmiotów uzupełniających/dodatkowych mogą być realizowane on-line (w czasie rzeczywistym) po uprzednim ustaleniu możliwego terminu z wicedyrektorem szkoły.
 15. O terminach lekcji które nauczyciel będzie realizował on-line (w czasie rzeczywistym) w dniach 11-24 maja br. informuje do piątku 8.05 br. do godz. 12:00 wicedyrektora pocztą elektroniczną: wicedyrektor@loiv.torun.pl. W ewentualnych kolejnych tygodniach - do piątku do godz. 12:00 w sposób opisany powyżej. Terminy zostaną udostępnione uczniom, rodzicom na szkolnej stronie www. 
 16. Nauczyciel prowadząc nauczanie zdalne uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów określone w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno– pedagogicznej oraz kieruje się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów.
 17. Nauczyciel informuje uczniów o planowanych klasówkach i sprawdzianach zgodnie z zapisami w statucie szkoły, a o zadaniach domowych za pośrednictwem platformy Classroom.
 18. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności informując o postępach w nauce oraz wpisując uzyskane oceny w e-dzienniku stosując terminy określone w statucie szkoły. 
 19. Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym i w najbliższym możliwym czasie o występujących trudnościach informują pedagoga i dyrekcję szkoły. 
 20. Nauczyciel zapewnia swoim uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji zgodnie z Szkolnym Harmonogramem Konsultacji dla uczniów i ich rodziców, który jest opublikowany na szkolnej stronie internetowej. 

Nauczyciel dokonuje niezbędnej/ewentualnej modyfikacji realizowanych programów nauczania i w najbliższym możliwym czasie przekazuje je dyrektorowi celem uzupełnienia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

§ 4

Szkoła prowadzi zdalne zajęcia w ramach nauczania indywidualnego oraz realizuje zdalne zajęcia rewalidacyjne z zastosowaniem właściwych zasad wskazanych powyżej, modyfikowanych w sposób bieżący w celu uzyskania optymalnego wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 r., z utratą mocy zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia sposobu i trybu realizacji zadań w ramach zdalnego nauczania w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Małgorzata Białek, dyrektor IV LO w Toruniu


 

KOMUNIKAT DYREKTORA IV LO W TORUNIU Z 27 MAJA 2020 R.

DOTYCZĄCY WPROWADZENIA PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM
KONSULTACJI DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

Od 1 czerwca br. Na terenie szkoły będą mogły odbywać się spotkania konsultacyjne uczniów z nauczycielami zgodnie z procedurą określającą sposób i tryb ich prowadzenia, zamieszczoną poniżej.

Procedura określająca sposób i tryb prowadzenia konsultacji dla uczniów IV. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu od 1 czerwca 2020 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Od 1 czerwca br. możliwe są konsultacje dla uczniów na terenie szkoły.
 • Koordynatorem konsultacji w szkole jest wicedyrektor IV LO.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją.
 • W konsultacjach indywidualnych i grupowych uczestniczą uczniowie na wniosek i za zgodą rodzica (opiekuna prawnego). W tym celu:
 1. rodzic (opiekun prawny) zgłasza nauczycielowi przedmiotu wniosek o odbycie konsultacji ucznia najpóźniej 3 dni przed proponowanym terminem;
 2. nauczyciel przedmiotu informuje wicedyrektora szkoły o zgłoszonych wnioskach o odbycie konsultacji i możliwości ich przeprowadzenia z uwzględnieniem planowanych terminów zajęć w nauczaniu zdalnym.
 • O konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniem/uczniami może wnioskować nauczyciel przedmiotu po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 • Wicedyrektor szkoły po konsultacji z nauczycielami ustala harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych na poszczególne dni i informuje o wyznaczonych terminach i miejscu (salach) nauczycieli a nauczyciele przekazują informację uczniom i rodzicom. Ze względu na warunki lokalowe i konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, nie zawsze konsultacje będą mogły się odbyć w terminach proponowanych przez rodzica (opiekuna prawnego).
 • W trakcie konsultacji w grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów. Pomiędzy stanowiskami nauki muszą być zachowane minimalne odległości 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 • Uczniowie uczestniczący w konsultacjach powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. Po wejściu do szkoły powinni niezwłocznie zdezynfekować ręce płynem umieszczonym w dozowniku.
 • W trakcie konsultacji nie ma możliwości przebywania w szkole osób towarzyszących.
 • W trakcie zajęć uczniowie bezwzględnie powinni przestrzegać poleceń nauczyciela dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole m.in. częstego i regularnego mycia rąk oraz wietrzenia sali, zakazu pożyczania sobie przyborów i podręczników oraz innych kontaktów bezpośrednich.
 • W trakcie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
 • W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy zastosować procedury opisane w wytycznych oraz rekomendacjach dla szkół wydanych przez GIS, MZ i MEN.

ZALECENIA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY BĘDĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI W SZKOLE:

 • Przyjdź do szkoły dokładnie w porze wyznaczonej harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Dyrektor IV LO w Toruniu

Małgorzata Białek


Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w sieci  
w sytuacjach kryzysowych – nauczanie zdalne

Zasady dla:

Nauczycieli  Rodziców Uczniów


Przedmiotowy System oceniania

(załączniki obowiązujące podczas pracy zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty):

j. angielski matematyka informatyka WF j. niemiecki religia

EDB historia HIS WOS geografia PP

j. polski j. francuski biologia chemia


Szkolny Harmonogram Konsultacji dla uczniów i ich rodziców

INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI.

Kontaktowanie się i konsultacje nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN na bieżąco, w godzinach pracy nauczyciela.

 INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI.

Kontaktowanie się i konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN na bieżąco, w godzinach pracy nauczyciela.

 INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM.

Kontaktowanie się, konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN.

Dyżury:

Pani Pedagog Hanna Kiedewicz-Nappi: wtorki od 13.00 do 16.00; środy od 8.00 do 11.00 

Pani Pedagog Paulina Wysocka: poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 9.00-14.00 


Szanowni Państwo.
Na stronie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Toruniu jest zakładka KORONAWIRUS POMOC

Jak pomóc dziecku poradzić sobie z lękiem, którego doświadcza podczas obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
Motywowanie ucznia podczas nauki zdalnej
Motywowanie ucznia podczas nauki zdalnej - wizualizacja
Motywowanie dziecka podczas nauki zdalnej
Radzenie sobie uczniów z ekspozycją społeczną podczas zajęć on-line
Jak wytrzymać w rodzinie i nadal się lubić

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Hanna Kiedewicz-Nappi.

źródło: https://ppp.torun.pl/koronawirus-pomoc/


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – PORADNIK DLA SZKÓŁ

Poradnik


Artykuły i wiadomości z Ministerstwa Edukacji na temat nauki zdalnej z witryny gov.pl

GOV.PL