Nauka Zdalna

Informacje dla rodziców i uczniów 


Zarządzenie nr 16/11/2020
dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach organizacji pracy dydaktyczno–wychowawczej IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czasie nauczania innego niż stacjonarne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” oraz „Procedury określającej sposób i tryb prowadzenia konsultacji dla uczniów IV. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu podczas nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Na podstawie 

 • art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960),
 • wytycznych z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s.,
 • zaleceń z dnia 12.08.2020 r. wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  u.p.i.s

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w „Zasadach organizacji pracy dydaktyczno–wychowawczej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w czasie nauczania innego niż stacjonarne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia oraz „Procedurę określającej sposób i tryb prowadzenia konsultacji dla uczniów IV. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu podczas nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§2

Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania wychowanków i ich rodziców z dokumentami wymienionymi w § 1; 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 roku.

Małgorzata Białek

Załącznik nr 1
Wprowadzony zarządzeniem nr 08/10/2020
z dnia 8 października 2020 r.
Zmieniony zarządzeniem nr 16/11/2020
z dnia 16 listopada 2020 r.

 

 Zasady organizacji pracy dydaktyczno –wychowawczej
IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
w czasie nauczania innego niż stacjonarne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

 

1.Ogólne zasady organizacji pracy szkoły w czasie nauczania innego niż stacjonarne

§1

Diagnoza w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, Internetu oraz umiejętności wykorzystywania TIK w nauczaniu innym niż stacjonarne uczniów i nauczycieli.

 • Ustalenie, czy każdy uczeń posiada w miejscu zamieszkania komputer do własnej dyspozycji z dostępem do Internetu umożliwiającym naukę zdalną, czy też musi dzielić się nim z innymi domownikami (rodzeństwem, rodzicami). Takie informacje niezwłocznie zbiera wychowawca klasy.
 • Zdiagnozowanie braków sprzętowych wśród nauczycieli. Takie informacje niezwłocznie zbiera kierownik gospodarczy szkoły. 
 • Konieczność przećwiczenia z uczniami pracy z platformami do nauczania zdalnego oraz innych przydatnych umiejętności informatycznych np. na lekcjach informatyki – październik/listopad.
 • Zdiagnozowanie potrzeby kolejnych szkoleń dla nauczycieli: praca w chmurze, z platformami i narzędziami do kształcenia na odległość i ich ewentualna organizacja – październik/listopad.

§2

Narzędzia i metody pracy w czasie nauczania innego niż stacjonarne. 
W szkole wykorzystywane są następujące techniki kształcenia na odległość:

 • metoda synchroniczna - nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie – Google Meet;
 • metoda asynchroniczna - w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmurze – Google Classroom; 
 • łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy;
 • konsultacje - nauczyciel jest dostępny dla uczniów- Vulcan, Google Meet, szkolna poczta elektroniczna.

§3

Nauczyciele są zobowiązani do stworzenia niezwłocznie swoich "klas" na Google Classroom, opisania ich zgodnie z zapisem w planie lekcji, np.: ,,1AEg y8 JĘZYK ANGIELSKI 2020/21”/ „3F PRZYRODA 2020/21”.nawiązania kontaktu z elektronicznego z uczniami i przekazania uczniom kodu dostępu, aby po decyzji dyrektora o zmianie trybu nauczania,  móc prowadzić je w formie zdalnej. Nauczyciel  zobowiązany jest również do przekazania kodu dostępu do zajęć wicedyrektorowi szkoły.

§4

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego w czasie nauczania innego niż stacjonarne.

Szkolne Zasady Oceniania (Statut szkoły) i Przedmiotowe Zasady Oceniania są dokumentami również obowiązującym w czasie nauczania innego niż stacjonarne. Oznacza to m.in., że należy przestrzegać ustalonej ilości prac klasowych i sprawdzianów, a także rejestrować je w dzienniku elektronicznym Vulcan. Należy również racjonalnie przemyśleć ilość zadawanych prac domowych realizowanych przez Internet uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów. Każdy nauczyciel powinien ustalić sposoby potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line. 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość:

 • podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej;
 • na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu; nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób;
 • nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy;
 • w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania.

Oceny uzyskane podczas nauczania innego niż stacjonarne są dostępne w dzienniku elektronicznym Vulcan.  

2.Organizacja kształcenia na odległość

§1

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wprowadzonym w szkole obowiązkiem kształcenia na odległość: 

 1. Obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły,
 2. uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość. 

§2

Kształcenie na odległość to zajęcia: 

 1. prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym),
 2. indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek,
 3. inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura). 

§3

Zasady zdalnego nauczania: 

 1. Nauczyciel realizuje nauczanie zdalne poprzez przekazywanie uczniom tematów z zakresem materiału, wskazówek dotyczących zagadnień do zrealizowania oraz dodatkowych źródeł i materiałów do lekcji za pośrednictwem platformy Classroom Google.
 2. Lekcje on-line (w czasie rzeczywistym) odbywają się z wykorzystaniem platformy Google Meet.
 3. Jeżeli 100% uczniów klasy będzie miało możliwy, bezpłatny dostęp - nauczyciel może dodatkowo skorzystać z innych platform i komunikatorów. 
 4. Nauczyciel, który nie ma możliwości prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem platform wymienionych w pkt 1. i pkt 2. indywidualnie ustala z dyrektorem szkoły zasady pracy i sposoby prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi przez siebie działaniami w przedmiotowym zakresie.
 5. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji (w trybie stacjonarnym) i Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.
 6. Zajęcia on-line (w czasie rzeczywistym) prowadzone są według ustalonego i opublikowanego na stronie szkoły planu zajęć on-line (w czasie rzeczywistym).
 7. W przypadku pojedynczych lekcji transmisje on-line nie mogą trwać dłużej niż 30 minut (czas nie obejmuje czynności organizacyjnych). Dla lekcji które w trybie stacjonarnym byłyby lekcjami w bloku maksymalna długość transmisji on-line nie może przekroczyć 60 minut  (czas nie obejmuje czynności organizacyjnych).
 8. W trakcie zajęć online (w czasie rzeczywistym) sprawdzana jest obecność i odnotowywana w dzienniku elektronicznym.
 9. Nauczyciel planuje tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas/grupach udostępniając go uczniom i ich rodzicom poprzez wypełnienie planowanych tematów lekcji w e-dzienniku Vulcan – zakładka „Zaplanuj lekcję”.
 10. Nauczyciel potwierdza realizację planowanych treści nauczania dla poszczególnych oddziałów klas/grup po zrealizowanej lekcji wpisując temat w e-dzienniku Vulcan dopisując do tematu skrót OL (oznaczający zrealizowane on-line Meet) lub CR (oznaczający zrealizowane z użyciem Classroom): np.: ,,Wynalazki, które zmieniły świat. OL" lub ,,Wynalazki, które zmieniły świat. CR". W zakładce "frekwencja" nauczyciel wpisuje "nz", czyli nauczanie zdalne podczas pracy w oparciu o platformę Classroom, a w przypadku lekcji on-line zaznaczając frekwencję w sposób typowy dla trybu stacjonarnego. 
 11. Nauczyciel prowadząc nauczanie zdalne uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów określone w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz kieruje się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów.
 12. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności informując o postępach w nauce.
 13. Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym i w najbliższym możliwym czasie o występujących trudnościach informują pedagoga i dyrekcję szkoły.

§4

Szkoła prowadzi zdalne zajęcia w ramach nauczania indywidualnego oraz realizuje zdalne zajęcia rewalidacyjne z zastosowaniem właściwych zasad wskazanych powyżej, modyfikowanych w sposób bieżący w celu uzyskania optymalnego wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

3.Organizacja kształcenia w wariancie mieszanym

§1

Ze względu na czasowe kształcenie w wariancie mieszanym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wprowadzonym w szkole obowiązkiem kształcenia na odległość danej grupy uczniów: 

 1. Obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez danych nauczycieli na terenie szkoły,
 2. Dani uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu tym sposobem.

§2

W wypadku wyłączenia z trybu stacjonarnego nauczania: pojedynczych klas, określonego poziomu klas i przejścia na tryb kształcenia w wariancie mieszanym należy niezwłocznie powiadomić klasy objęte tym trybem nauczania zgodnie z utrwalonym w szkole sposobem komunikacji zdalnej  tj. na stronie internetowej szkoły, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dziennika elektronicznego Vulcan. Informację o zmianie trybu nauczania wychowawca przesyła opiekunom uczniów. 

§3

 1. W przypadku, gdy klasa/klasy wraz z zespołem nauczycieli uczących przebywają na kwarantannie to zajęcia lekcyjne prowadzone przez nauczycieli, którzy podejmą pracę, odbywają się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji i planem zajęć on-line.
 2. Pozostałe klasy w czasie nieobecności nauczyciela będącego na kwarantannie będą miały wyznaczane zastępstwa odbywane przez innych nauczycieli realizujących program własnych przedmiotów. Nauczyciel pracujący zdalnie jest zobowiązany przede wszystkim do umieszczania wskazówek i materiałów do samodzielnej pracy uczniów, a jeśli będzie możliwe z punktu widzenia organizacji pracy szkoły może prowadzić zajęcia on-line.

§4

Pozostałe zasady organizacji czasowego kształcenia w wariancie mieszanym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 danej grupy uczniów są takie same jak w przypadku zasad kształcenia na odległość, ale obowiązują daną grupę uczniów i nauczycieli. 

4.Wskazówki dla wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w czasie nauczania innego niż stacjonarne

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku nauki przez uczniów, kontrolując ich obecność na zajęciach on-line.
 2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego - dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
 4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) - po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą zapewnić e-bezpieczeństwo. 
 5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 6. Nauczyciele powinni być dostępni dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
 7. Nauczyciele planują zajęcia zdalne zgodnie z dotychczasowym planem lekcji wpisując ich tematy, ze wskazaniem platformy/komunikatora, w e-dzienniku.
 8. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 9. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów.
 10. Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności - praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów.
 11. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi zadaniami.
 12. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.

5.Wskazówki dla nauczyciela bibliotekarza w czasie nauczania innego niż stacjonarne

 1. Podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
 3. Pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponując różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 4. Współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
 5. Na stronie internetowej szkoły umieszcza linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych i wydarzeń kulturalnych.
 6. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
  linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl oraz linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.

6.Wskazówki dla nauczycieli wychowania fizycznego w czasie nauczania innego niż stacjonarne

 1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów:
  a. prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania,
  b. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego dostępnych w sieci,
  c. przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej,
  d. zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,
  e. przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych do wykonania w warunkach domowych,
  f. dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem kart zadań sportowych,
  g. korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,
  h. inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą on - line rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy,
  i. challenge - wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np. pompki, pajacyki, żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów, j. pomysły na ćwiczenia domowe:
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych, 
  • ćwiczenia z przyborami, które uczeń posiada w domu, np. skakanka, hula hop, piłka,
  • programy treningowe,
  • wykonywanie testów sprawności fizycznej,
  • korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,

k. rodzice powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń przez uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani - w miarę możliwości - do ruchu na świeżym powietrzu.

 2. Zajęcia teoretyczne - propozycje:

a. planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego, 
b. edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia,
c. zasady gier sportowych,
d. historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności,
e. przesyłanie materiałów zawierających informacje dotyczące np. rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wraz z zadaniami sprawdzającymi wiedzę z danej dziedziny,
f. testy teoretyczne sprawdzające wiedzę dotyczącą przepisów poszczególnych dyscyplin sportowych,
g. udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu promujących działania sportowe szkoły, 
h. organizowanie spotkań on-line ze znanymi sportowcami,
i. uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie planów wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie z WSO).

7.Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy pedagogicznej w czasie nauczania innego niż stacjonarne

 1. Zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych, mailowych i on-line dla uczniów i rodziców (zgodnie z potrzebami).
 2. Pedagodzy dostępni dla uczniów i rodziców telefonicznie i on-line w czasie dyżurów, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
 3. Poradnictwo pedagogiczne, kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii.
 4.  Dostarczanie informacji o instytucjach i miejscach pomocy dla dzieci i dorosłych oraz możliwości konsultacji ze specjalistami ( psychologiem, psychiatrą, terapeutą, telefonem zaufania), informacja na stronie internetowej szkoły.
 5.  Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, profilaktyki uzależnień.
 6. Utrzymywanie systematycznych kontaktów z wychowawcami i nauczycielami uczącymi, wymiana informacji: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie.

Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 16/11/2020
z dnia 16 listopada 2020 r.

Procedura określająca sposób i tryb prowadzenia konsultacji dla uczniów IV. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
podczas nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Od 16 listopada br. możliwe są konsultacje dla uczniów klas III na terenie szkoły. Mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.
 2. Koordynatorem konsultacji w szkole jest wicedyrektor IV LO w Toruniu.
 3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją.
 4. W konsultacjach indywidualnych i grupowych uczestniczą uczniowie na wniosek i za zgodą rodzica (opiekuna prawnego). W tym celu:
  a) rodzic (opiekun prawny) zgłasza nauczycielowi przedmiotu wniosek o odbycie konsultacji ucznia najpóźniej 3 dni przed proponowanym terminem;
  b) nauczyciel przedmiotu informuje wicedyrektora szkoły o zgłoszonych wnioskach o odbycie konsultacji i możliwości ich przeprowadzenia z uwzględnieniem planowanych terminów zajęć w nauczaniu zdalnym.
 5. O konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniem/uczniami może wnioskować nauczyciel przedmiotu po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 6. Wicedyrektor szkoły po konsultacji z nauczycielami ustala harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych na poszczególne dni i informuje o wyznaczonych terminach i miejscu (salach) nauczycieli a nauczyciele przekazują informację uczniom i rodzicom. Ze względu na warunki lokalowe i konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, nie zawsze konsultacje będą mogły się odbyć w terminach proponowanych przez rodzica (opiekuna prawnego).
 7. W trakcie konsultacji w grupie pomiędzy stanowiskami nauki muszą być zachowane minimalne odległości 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 8. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. Po wejściu do szkoły powinni niezwłocznie zdezynfekować ręce płynem umieszczonym w dozowniku.
 9. W trakcie konsultacji nie ma możliwości przebywania w szkole osób towarzyszących.
 10. W trakcie zajęć uczniowie bezwzględnie powinni przestrzegać poleceń nauczyciela dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole m.in. częstego i regularnego mycia rąk oraz wietrzenia sali, zakazu pożyczania sobie przyborów i podręczników oraz innych kontaktów bezpośrednich.
 11. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
 12. W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy zastosować procedury opisane w wytycznych oraz rekomendacjach dla szkół wydanych przez GIS, MZ i MEN.

Zalecenia dla uczniów, którzy będą korzystać z konsultacji w szkole:

 1. Przyjdź do szkoły dokładnie w porze wyznaczonej harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 Małgorzata Białek, dyrektor IV LO w Toruniu

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w sieci  
w sytuacjach kryzysowych – nauczanie zdalne

Zasady dla:

Nauczycieli  Rodziców Uczniów


Przedmiotowe Zasady Oceniania

(załączniki obowiązujące podczas pracy zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty):

j. angielski matematyka informatyka WF j. niemiecki religia

EDB historia HIS WOS geografia PP

j. polski j. francuski biologia chemia


Szkolny Harmonogram Konsultacji dla uczniów i ich rodziców

INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI.

Kontaktowanie się i konsultacje nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN na bieżąco, w godzinach pracy nauczyciela.

INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI.

Kontaktowanie się i konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN na bieżąco, w godzinach pracy nauczyciela.

INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna


Szanowni Państwo.
Na stronie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Toruniu jest zakładka KORONAWIRUS POMOC

Jak pomóc dziecku poradzić sobie z lękiem, którego doświadcza podczas obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
Motywowanie ucznia podczas nauki zdalnej
Motywowanie ucznia podczas nauki zdalnej - wizualizacja
Motywowanie dziecka podczas nauki zdalnej
Radzenie sobie uczniów z ekspozycją społeczną podczas zajęć on-line
Jak wytrzymać w rodzinie i nadal się lubić

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Hanna Kiedewicz-Nappi.

źródło: https://ppp.torun.pl/koronawirus-pomoc/


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – PORADNIK DLA SZKÓŁ

Poradnik


Artykuły i wiadomości z Ministerstwa Edukacji na temat nauki zdalnej z witryny gov.pl

GOV.PL