Nauka Zdalna

Informacje dla rodziców i uczniów 


Procedura nr 12 (15/11/2021) Zasady organizacji i funkcjonowanie 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Toruniu
(od 15 listopada 2021 r. do odwołania)

Zasady organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czasie nauczania innego niż stacjonarne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń SARS-CoV-2

1.Ogólne zasady organizacji pracy szkoły w czasie nauczania innego niż stacjonarne

§1

Diagnoza w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, Internetu oraz umiejętności wykorzystywania TIK w nauczaniu innym niż stacjonarne uczniów i nauczycieli.

 • Ustalenie, czy każdy uczeń posiada w miejscu zamieszkania komputer do własnej dyspozycji z dostępem do Internetu umożliwiającym naukę zdalną, czy też musi dzielić się nim z innymi domownikami (rodzeństwem, rodzicami). Takie informacje niezwłocznie zbiera wychowawca klasy.
 • Zdiagnozowanie braków sprzętowych wśród nauczycieli. Takie informacje niezwłocznie zbiera kierownik gospodarczy szkoły.
 • Przećwiczenie z uczniami pracy z platformami do nauczania zdalnego oraz innych przydatnych umiejętności informatycznych np. na lekcjach informatyki.
 • Monitorowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli. 

§2

Narzędzia i metody pracy w czasie nauczania innego niż stacjonarne.

W szkole wykorzystywane są następujące techniki kształcenia na odległość:

 • metoda synchroniczna - nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie - Google Meet;
  1. metoda asynchroniczna - w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów

edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmurze - Google Classroom;

 • łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy;
 • konsultacje - nauczyciel jest dostępny dla uczniów- Vulcan, Google Meet, szkolna poczta elektroniczna.

§3

Nauczyciele są zobowiązani do stworzenia niezwłocznie swoich "klas" na Google Classroom, opisania ich zgodnie z zapisem w planie lekcji, np.: „3AEg y8 JĘZYK ANGIELSKI 2021/22”/ „3B PRZYRODA 2021/22”., nawiązania kontaktu z elektronicznego z uczniami i przekazania uczniom kodu dostępu, aby po decyzji dyrektora o zmianie trybu nauczania, móc prowadzić je w formie zdalnej. Nauczyciel zobowiązany jest również do przekazania kodu dostępu do zajęć wicedyrektorowi szkoły.

§4

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego w czasie nauczania innego niż stacjonarne.

Szkolne Zasady Oceniania (statut Szkoły) i Przedmiotowe Zasady Oceniania są dokumentami również obowiązującym w czasie nauczania innego niż stacjonarne. Oznacza to m.in., że należy przestrzegać ustalonej ilości prac klasowych i sprawdzianów, a także rejestrować je w dzienniku elektronicznym Vulcan. Należy również racjonalnie przemyśleć ilość zadawanych prac domowych realizowanych przez Internet uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów. 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość:

 • podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej;
 • na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu; nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób;
 • nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy;
 • w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania.

Oceny uzyskane podczas nauczania innego niż stacjonarne są dostępne w dzienniku elektronicznym Vulcan.

2.Organizacja kształcenia na odległość

§1

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń SARS-CoV-2 i wprowadzonym w szkole obowiązkiem kształcenia na odległość:

 1. obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szkoły,
 2. uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

§2

Kształcenie na odległość to zajęcia:

 1. prowadzone przez nauczyciela online (w czasie rzeczywistym),
 2. indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek,
 3. inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).

§3

Zasady zdalnego nauczania:

 1. Nauczyciel realizuje nauczanie zdalne poprzez przekazywanie uczniom tematów z zakresem materiału, wskazówek dotyczących zagadnień do zrealizowania oraz dodatkowych źródeł i materiałów do lekcji za pośrednictwem platformy Classroom Google.
 2. Lekcje on-line (w czasie rzeczywistym) odbywają się z wykorzystaniem platformy Google Meet.
 3. Jeżeli 100% uczniów klasy będzie miało możliwy, bezpłatny dostęp - nauczyciel może dodatkowo skorzystać z innych platform i komunikatorów.
 4. Nauczyciel, który nie ma możliwości prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem platform wymienionych w pkt 1. i pkt 2. indywidualnie ustala z dyrektorem szkoły zasady pracy i sposoby prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi przez siebie działaniami w przedmiotowym zakresie.
 5. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym w trybie stacjonarnym planem lekcji i Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.
 6. Transmisje online nie mogą trwać dłużej niż 45 minut (czas obejmuje także czynności organizacyjne).
 7. W trakcie zajęć online (w czasie rzeczywistym) sprawdzana jest obecność i odnotowywana w dzienniku elektronicznym.
 8. Nauczyciel planuje tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas/grupach udostępniając go uczniom i rodzicom (sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną). Nauczyciel potwierdza realizację planowanych treści nauczania dla poszczególnych oddziałów klas/grup po zrealizowanej lekcji wpisując temat w e-dzienniku Vulcan w sposób typowy dla trybu stacjonarnego.
 9. Nauczyciel prowadząc nauczanie zdalne uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów określone w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz kieruje się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów.
 10. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności informując o postępach w nauce.
 11. Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym i w najbliższym możliwym czasie o występujących trudnościach informują rodziców, pedagoga i dyrekcję szkoły.

§4

Szkoła prowadzi zdalne zajęcia w ramach nauczania indywidualnego oraz realizuje zdalne zajęcia rewalidacyjne z zastosowaniem właściwych zasad wskazanych powyżej, modyfikowanych w sposób bieżący w celu uzyskania optymalnego wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

3.Organizacja kształcenia w wariancie mieszanym

§1

Ze względu na czasowe kształcenie w wariancie mieszanym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń SARS-CoV-2i wprowadzonym w szkole obowiązkiem kształcenia na odległość danej grupy uczniów:

 1. obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez danych nauczycieli na terenie szkoły,
 2. dani uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu tym sposobem.

§2

W wypadku wyłączenia z trybu stacjonarnego nauczania: pojedynczych klas, określonego poziomu klas i przejścia na tryb kształcenia w wariancie mieszanym należy niezwłocznie powiadomić klasy objęte tym trybem nauczania zgodnie z utrwalonym w szkole sposobem komunikacji zdalnej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dziennika elektronicznego Vulcan. Informację o zmianie trybu nauczania wychowawca przesyła opiekunom uczniów.

§3

 1. W przypadku, gdy klasa/klasy wraz z zespołem nauczycieli uczących przebywają na kwarantannie to zajęcia lekcyjne prowadzone przez nauczycieli, którzy podejmą pracę, odbywają się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. Pozostałe klasy w czasie nieobecności nauczyciela będącego na kwarantannie będą miały wyznaczane zastępstwa odbywane przez innych nauczycieli realizujących program własnych przedmiotów.

§4

Pozostałe zasady organizacji czasowego kształcenia w wariancie mieszanym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2danej grupy uczniów są takie same jak w przypadku zasad kształcenia na odległość, ale obowiązują daną grupę uczniów i nauczycieli.

4. Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy pedagogicznej w czasie nauczania innego niż stacjonarne

 1. Zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych, mailowych i on-line dla uczniów i rodziców (zgodnie z potrzebami).
 2. Pedagodzy dostępni dla uczniów i rodziców telefonicznie i on-line w czasie dyżurów, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
 3. Poradnictwo pedagogiczne, kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii.
 4. Dostarczanie informacji o instytucjach i miejscach pomocy dla dzieci i dorosłych oraz możliwości konsultacji ze specjalistami ( psychologiem, psychiatrą, terapeutą, telefonem zaufania), informacja na stronie internetowej szkoły.
 5. Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, profilaktyki uzależnień. Kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie. 
 Małgorzata Białek, dyrektor IV LO w Toruniu

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w sieci  
w sytuacjach kryzysowych – nauczanie zdalne

Zasady dla:

Nauczycieli  Rodziców Uczniów


Przedmiotowe Zasady Oceniania

(załączniki obowiązujące podczas pracy zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty):

j. angielski matematyka informatyka WF j. niemiecki religia

EDB historia HIS WOS geografia PP

j. polski j. francuski biologia chemia


Szkolny Harmonogram Konsultacji dla uczniów i ich rodziców

INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI.

Kontaktowanie się i konsultacje nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN na bieżąco, w godzinach pracy nauczyciela.

INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI.

Kontaktowanie się i konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN na bieżąco, w godzinach pracy nauczyciela.

INFORMACJA O SPOSOBACH I TERMINACH KONTAKTOWANIA SIĘ I KONSULTACJACH Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna


Szanowni Państwo.
Na stronie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Toruniu jest zakładka KORONAWIRUS POMOC

Jak pomóc dziecku poradzić sobie z lękiem, którego doświadcza podczas obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
Motywowanie ucznia podczas nauki zdalnej
Motywowanie ucznia podczas nauki zdalnej - wizualizacja
Motywowanie dziecka podczas nauki zdalnej
Radzenie sobie uczniów z ekspozycją społeczną podczas zajęć on-line
Jak wytrzymać w rodzinie i nadal się lubić

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Hanna Kiedewicz-Nappi.

źródło: https://ppp.torun.pl/koronawirus-pomoc/


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – PORADNIK DLA SZKÓŁ

Poradnik


Artykuły i wiadomości z Ministerstwa Edukacji na temat nauki zdalnej z witryny gov.pl

GOV.PL