RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) jako administrator danych osobowych, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/5, 87-100 Toruń, zwane dalej Szkołą.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych szkoły, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę opiera się na wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. prawa oświatowego), zgody osób (w tym w szczególności zgody na publikowanie danych o uczniu i jego wizerunku na stronie internetowej szkoły), usprawiedliwionym interesie Szkoły jako administratora danych oraz wykonania zawartej umowy.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, numery telefonów, adresy e-mail – ucznia, rodziców i członków rodziny, wizerunek. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych. 
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Szkołę instytucjom publicznym tylko i wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych. 
 6. Szkoła powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Szkoła ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenie usługi e-dziennika jest firma Vulcan sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław.
 7.  Czas, przez jaki Szkoła przetwarza dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Szkołę. Stosownie do tego informujemy, że:
  a) w przypadku, gdy Szkoła przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy, w szczególności dane zawarte w dokumentacji nauczania (arkusze ocen) przechowuje się przez 50 lat, licząc od daty zakończenia nauki w szkole;
  b) w przypadku, gdy Szkoła przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  c) w przypadku, gdy Szkoła przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  d) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 10 lat.
 1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Szkoła jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  a) Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które Szkoła przechowuje jako administrator danych.
  b) Osoby fizyczne mają prawo zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych.
  c) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
  d) Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
  e) Osoby fizyczne mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba się znalazła.
  f) Osoba fizyczna może skorzystać z prawa do usunięcia danych np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Szkołę albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Szkołę. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 1. Osoby, których dane osobowe przetwarza Szkoła, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu pełni pan Jakub Rutkowski; tel. 56 611 89 92, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl.

Toruń, dnia 01.09.2022 r.