BIP

OFERTY


16.04.2024 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych „wymiana wentylatorów stycznych w hali sportowej IV LO” zgodnie z poniższą dokumentacją:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Kosztorys nakładczy
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

4.04.2024 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-malarskich w budynku IV LO zgodnie z poniższą dokumentacją:

 1. Ogłoszenie
 2. Kosztorys inwestorski
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

22.02.2024 r.

INFORMACJA O WSZCZĘTYM POSTĘPOWANIU

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu informuje, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej w Toruniu”. W imieniu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu postępowanie prowadzi Gmina Miasta Toruń. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Market Planet pod adresem:

https://umtorun.ezamawiajacy.pl/pn/umtorun/demand/notice/publicpzp/current/list


15.06.2023 r.

OGŁOSZENIE 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu ogłasza nabór ofert na  prowadzenie sklepiku szkolnego w IV LO. 

1. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu posiada do wynajęcia  pomieszczenie użytkowe o powierzchni 11 m2 na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego  dla uczniów i pracowników szkoły. 

2. Po wynajęciu ww. pomieszczenia Oferent będzie zobowiązany do: 

a) otwierania sklepiku w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.00 z wyłączeniem dni wolnych  od nauki; 

b) utrzymania czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu; 

c) wyposażenia na własny koszt wynajętego pomieszczenia w brakujące meble i urządzenia  do prowadzenia działalności; 

d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepidu; 

e) oferowania asortymentu niezagrażającego zdrowiu i życiu uczniów; 

f) najemca zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26  lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom  i młodzież}’ w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki  spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych  jednostkach (Ustaw a z dnia 25 sierpnia 2006r.,art. 52c ust.6 o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 154); 

g) terminowego uiszczania czynszu za wynajem pomieszczenia. 

3. Warunki dotyczące oferty. 

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/osoby uprawnione  do występowania w imieniu Oferenta i zawierać nazwę, adres , nr tel/fax, nr NIP i REGON  Oferenta; 

b) oferta pisemna musi zawierać wyszczególnienie proponowanego asortymentu ( tzw.  zdrową żywność, m.in. napoje, batony, przekąski, owoce, warzywa sezonowe i suszone,  drożdżówki, kanapki, sałatki owocowo-warzywne, itp. w asortymencie mogą się również  znaleźć artykuły szkolne i inne); 

c) oferta musi zawierać proponowaną miesięczną kwotę czynszu za najem pomieszczenia  netto, bez kosztów mediów*; 

d) do oferty należy dołączyć oświadczenia: 

– o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej  postępowaniem; 

– o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym; 

e) ofertę należy składać w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na adres szkoły i oznaczonej  „Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego” do dnia 14 lipca 2023 r., do godz. 14.00. 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota netto miesięcznego czynszu  za wynajem pomieszczenia  

5. Potencjalny Najemca oprócz oferowanego czynszu, będzie ponosił koszty w formie ryczałtu  250 zł netto miesięcznie za media (prąd, woda i ogrzewanie) i podatek od nieruchomości ustalony na podstawie właściwej Uchwały Rady Miasta Torunia . 

6. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, sporządzona zostanie umowa najmu  na czas określony, tj. na okres do 36 miesięcy od 01.09.2023 -31.08.2026. 

Zapraszamy do złożenia oferty. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Lidia  Jeznach tel. 56 622 12 28. 

*minimalna miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni najmu wynosi 17 zł netto.


16.05.2023 r.
IVLO. 2230.2.2023

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/5 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac: „Wykonanie betonowej posadzki na łączniku”.

 • łącznik pomiędzy budynkami

Kryterium wyboru oferty : 100% cena.
Termin wykonania robót: 1.07–28.07.2023 r.
Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej usługi można uzyskać w sekretariacie szkoły, ul. Warszawska 1/5, tel. 56 622 12 28 .
Ofertę – formularz ofertowy na wykonanie ww. prac należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2023 r. do godz. 1500 w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Warszawska 1/5 lub na adres email: dyrekcja@loiv.torun.pl

https://loiv.torun.pl/wp-content/uploads/2023/05/zapytanie-ofertowe-posadzka-betonowa.pdf

https://loiv.torun.pl/wp-content/uploads/2023/05/IVLO-lacznik-2023-nakladczy.pdf

https://loiv.torun.pl/wp-content/uploads/2023/05/formularz-ofertowy.doc


11.05.2023 r.

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/5 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac: „Remont pomieszczeń szkolnych. Prace malarskie”.

 • pokój nauczycielski
 • 5 sal lekcyjnych

Kryterium wyboru oferty : 100% cena.
Termin wykonania robót 1.07–28.07.2023 r.
Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej usługi można uzyskać w sekretariacie szkoły, ul. Warszawska 1/5, tel. 56 622 12 28 .

Ofertę – formularz ofertowy na wykonanie ww. prac należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Warszawska 1/5 lub na adres email: dyrekcja@loiv.torun.pl

zapytanie ofertowe kosztorys nakładczy formularz ofertowy


07.06.2022 r.
Dyrektor IV LO zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Remont pomieszczeń biblioteki”. 

ogłoszenie kosztorys nakładczy wzór umowy formularz ofertowy


13.05.2022 r.

Dyrektor IV LO zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Specjalistyczne prace izolacyjne”. 

Szczegóły Oferty


13.05.2022 r.

Dyrektor IV LO zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej”.

Szczegóły Oferty


Zapytanie ofertowe – prace malarskie:

Toruń, dnia 5.05.2021 r. 

IVLO. 2230.1.2021 r.
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/5 zaprasza do  składania ofert na wykonanie prac: „Remont pomieszczeń szkolnych. Prace malarskie”.

Kryterium wyboru oferty : 100 % cena. 

Termin wykonania robót 01.07.2021 r. – 25.07.2021 r.  

Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej usługi można uzyskać w sekretariacie szkoły, ul. Warszawska 1/5, tel. 56 622 12 28 . 

Ofertę – formularz ofertowy na wykonanie ww. prac należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2021 r. do  godz. 1500 w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Warszawska 1/5 lub na adres  email: dyrekcja@loiv.torun.pl

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie   kosztorys nakładczy   formularz ofertowy


 

Klauzula informacyjna – dane osobowe:  Klauzula 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu pełni pani Anna Grzybowska:

 • tel.  56 611 89 92

 • e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl


Monitoring prowadzony jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje teren boiska, patio, wejścia do szkoły, wewnątrz budynku monitorowana jest szatnia okryć wierzchnich i korytarz na drugim piętrze. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 56 622 12 28 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@loiv.torun.pl

MONITORING – regulamin monitoringu wizyjnego Regulamin


Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdania


Zamówienia poza ustawą PZP