Stypendia

Nawet 500 złotych miesięcznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków na stypendia w roku szkolnym 2019/2020 ruszy z początkiem września. Na wsparcie przyznawane na dziesięć miesięcy może liczyć 2 tysiące uczniów. Wakacje to dobry czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uczniowie otrzymują wsparcie w ramach 3 programów stypendialnych:

Prymus Pomorza i Kujaw

Pomysł przyznawania stypendiów powstał z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymują uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz zawodowych, branżowych, liceów i techników. W ciągu trzech edycji programu z tej pomocy skorzystało ponad 4 tysiące najzdolniejszych młodych ludzi.

Nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2020/2021:

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria: – otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły; – uzyskali jedno osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik n1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych, – uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, – uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

Organizator planuje przyznać łącznie 650 stypendiów, w tym 260 dla uczniów szkół podstawowych oraz 390 dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Wysokość stypendium będzie zróżnicowana (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) i zależeć będzie od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. 

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2020 r. będzie generowany elektronicznie. Takwniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. 

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek stypendium – „Prymus Pomorza i Kujaw” lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw. przejdź 

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768      e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609     e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961     e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl 


Humaniści na start!

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia). 

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki: – uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 – uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętycw wykazie nr 2 do Regulaminu, – uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyznać 400 stypendiów. 

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych (około 30%) oraz liceów ogólnokształcących (około 70%). 

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2020 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, żWnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. 

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-10Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

Nabór zakończymy 30 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl zakładce Humaniści na start! przejdź

Informacji udzielają:

Kamila Łajczak tel. 883 359 314     e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl

Renata Topolewska tel. 883 353 678     e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl 


Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas drugich lub wyższych techników oraz branżowych szkół I stopnia, a także uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. 

O stypendium na danrok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki: 1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; 2) uzyskał promocję do klasy programowo wszej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne; 3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia; 4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowycteoretycznych i praktycznyc(z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż

  1. a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00; b) w przypadku uczniów technikum, którzw poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4 regulaminu: 4,00; 
  2. c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33; 5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

Planujemy przyznać łącznie 500 stypendiów – 350 dla uczniów techników, 150 dla branżowych szkół l i II stopnia. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależod pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. 

Formularz wniosku przyznanie stypendium będziudostępniony na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl zakładcPrymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II od 1 września 2020 r. Wniosek należy wypełnić nkomputerze arkuszu kalkulacyjnym. Po wypełnieniu należy go wydrukować i uzupełnić o wymagany podpis. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020 poświadczoną za zgodność oryginałem przedyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tegrodzaju czynności pracownika szkoły orafakultatywnie kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych wskazanych we wniosku. 

Należy pamiętać, że wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza Il” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r

Zachęcamy dzapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II. przejdź 

Informacji udzielają:

Marta Chojnacka tel. 883 359 302 e-mail: marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl 

Magdalena Mieszkalska tel. 784 995 076 e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl 

Paweł Szmalc - koordynator projektu tel. 5729087 e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl 


Stypendium i Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

(wypis z uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.)

Cała treść uchwały: przejdź 

§ 3. Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły na terenie Torunia, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
2) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej:
a) 5,0 w szkole podstawowej,
b) 4,50 w szkole ponadpodstawowej.

§ 4. Stypendium Toruński Fachowiec może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły na terenie Torunia prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego;
2) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej:
a) 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego,
b) 4,50 z zakresu kształcenia zawodowego.

§ 5. Stypendium Toruński Maestro może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły artystycznej na terenie Torunia, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny w zakresie przedmiotów artystycznych;
2) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej:
a) 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego,
b) 4,50 z zakresu zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej.

§ 6. Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, zwana dalej nagrodą, może być przyznana za rok szkolny uczniowi uczęszczającemu w tym roku szkolnym do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
2) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

§ 7. 1. Stypendia przyznawane są w formie świadczenia pieniężnego, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) Toruński Omnibus:
a) 200 zł dla ucznia, który w roku poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uczęszczał do szkoły podstawowej,
b) 300 zł dla ucznia szkoły ponadpodstawowej, z zastrzeżeniem lit. a;
2) Toruński Fachowiec – 300 zł;
3) Toruński Maestro – 300 zł.
3. Nagroda jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2000 zł.