Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – treść uchwały nr 620/21

UCHWAŁA NR 620/21
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. szkole podstawowej – należy przez to rozumieć także ogólnokształcącą szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
 2. szkole ponadpodstawowej – należy przez to rozumieć liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia oraz ogólnokształcącą szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego;
 3. świadectwie szkolnym – należy przez to rozumieć świadectwo szkolne promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły;
 4. znaczącym sukcesie edukacyjnym z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim uprawniającego do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata innego konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim ogłaszanego  przez kuratora oświaty nie dającego uprawnień do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty;
 5. znaczącym sukcesie edukacyjnym z zakresu kształcenia zawodowego – należy przez to rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 6. znaczącym sukcesie edukacyjnym z zakresu kształcenia artystycznego – należy przez to rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady artystycznej  uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki lub tytułu laureata konkursu uprawniającego do przyjmowania laureatów tego konkursu w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

§ 2. Określa się szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o których mowa w uchwale nr 106/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu.

§ 3. Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły na terenie Torunia, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:

 1. odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
 2. uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej:
 1. 5,0 w szkole podstawowej,
 2. 4,50 w szkole ponadpodstawowej.

§ 4. Stypendium Toruński Fachowiec może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły na terenie Torunia prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:

 1. odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego;
 2. uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej:
 1. 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. 4,50 z zakresu kształcenia zawodowego.

§ 5. Stypendium Toruński Maestro może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły artystycznej na terenie Torunia, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:

 1. odniósł znaczący sukces edukacyjny w zakresie przedmiotów artystycznych;
 2. uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej:
 1. 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. 4,50 z zakresu zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej.

§ 6. Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, zwana dalej nagrodą, może być przyznana za rok szkolny uczniowi uczęszczającemu w tym roku szkolnym do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:

 1. odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
 2. uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

§ 7. 1. Stypendia przyznawane są w formie świadczenia pieniężnego, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

 1. Toruński Omnibus:
 1. 200 zł dla ucznia, który w roku poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uczęszczał do szkoły podstawowej,
 2. 300 zł dla ucznia szkoły ponadpodstawowej, z zastrzeżeniem lit. a;
 1. Toruński Fachowiec – 300 zł;
 2. Toruński Maestro – 300 zł.

3. Nagroda jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2000 zł.

§ 8. 1. Przewidziane w budżecie miasta Torunia środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przeznacza się w co najmniej 80% na wypłatę stypendiów, a w pozostałej części na wypłatę nagród.

2. Ilość przyznanych stypendiów uzależniona jest od wysokości kwot, o których mowa w ust. 1, pomniejszonej o łączną wartość nagród i stypendiów wypłaconych za miesiące od stycznia do czerwca, przyznanych na poprzedni rok szkolny.

§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane są na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia.

2. W danym roku można wystąpić z wnioskiem o przyznanie uczniowi tylko jednego ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionych w § 3 – § 6.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

 1. nazwę świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, której przyznania dotyczy;
 2. nazwę roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium, a w przypadku nagrody – roku szkolnego, za który ma być przyznana;
 3. dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail;
 4. dane ucznia, którego wniosek dotyczy: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, nr PESEL;
 5. numer konta bankowego dla wpłat przyznanego świadczenia;
 6. nazwę szkoły, do której:
 1. uczęszcza uczeń w roku szkolnym, na który ma być przyznane stypendium,
 2. uczęszczał uczeń w roku szkolnym, za który ma być przyznana nagroda;
 3. wykaz znaczących sukcesów edukacyjnych ucznia, o których mowa w § 3 pkt 1, § 4 pkt 1, § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1 oraz wykaz dokumentów je  potwierdzających.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w kopiach potwierdzonych przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem dokumenty:

 1. świadectwo szkolne, a w przypadku ucznia szkoły artystycznej, w której nie jest realizowane kształcenie ogólne – kopie świadectw szkolnych,  za rok szkolny:
 1. poprzedzający rok szkolny, na który ma być przyznane stypendium,
 2. za który ma być przyznana nagroda;
 1. potwierdzające uzyskanie przez ucznia znaczących sukcesów edukacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1, § 4 pkt 1, § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 6. 

6. Uczęszczanie ucznia do szkoły w Toruniu w roku szkolnym, na który ma być przyznane stypendium, potwierdza zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły.

7. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedłożenia oryginałów dokumentów składanych w kopiach.

8. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym składa się do Prezydenta Miasta Torunia za pośrednictwem działu urzędu miasta właściwego do spraw edukacji w następujących terminach:

 1. od 1 do 14 lipca w roku, za który ma być przyznana nagroda;
 2. od 3 do 17 września w roku, na który ma być przyznane stypendium.

9. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do usunięcia.

10. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 1. złożenia wniosku po terminie;
 2. nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.

§ 10. 1. Przyznawanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Torunia.

2. W przypadku, gdy suma wartości świadczeń motywacyjnych dla uczniów, którzy spełnili kryteria warunkujące przyznanie świadczenia, jest większa od wysokości środków, o której mowa w § 8, Prezydent Miasta Torunia przyznaje świadczenia tym uczniom, których wnioski uzyskały najwyższą ilość punktów, o których mowa w § 11 ust. 4 w ramach danego rodzaju świadczenia.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 i braku środków na przyznanie świadczeń dla ostatniej grupy uczniów ustalonej w kolejności zgodnie z ust. 2, których wnioski uzyskały równą liczbę punktów, kryterium decydującym o tym, którzy z uczniów tej grupy otrzymają świadczenia będzie rodzaj osiągniętego sukcesu edukacyjnego ucznia, według następującego pierwszeństwa:

 1. laureat olimpiady;
 2. laureat turnieju lub konkursu;

o których mowa w § 11 ust. 1.  

4. Przyznane nagrody są wypłacane po doręczeniu decyzji o przyznaniu nagrody, na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w terminie do końca roku szkolnego, za który przyznaje się nagrodę. 

5. Przyznane stypendia są wypłacane w okresach miesięcznych po doręczeniu decyzji o przyznaniu stypendium, na wskazany we wniosku rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Stypendium za miesiące od września do miesiąca, w którym została doręczona decyzja o przyznaniu stypendium, wypłaca się łącznie ze stypendium za miesiąc bieżący.

7. W okresie pobierania stypendium pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny, ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia na piśmie Prezydenta Miasta Torunia, za pośrednictwem działu Urzędu Miasta Torunia właściwego do spraw edukacji o każdej zmianie mającej wpływ na przyznanie stypendium.

§ 11. 1. Określa się następujący sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć edukacyjnych z zakresu:

 1. kształcenia ogólnego:
 1. 6 pkt – tytuł laureata olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym uprawniający do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, 
 2. 4 pkt – tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim uprawniający do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
 3. 3 pkt – tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym uprawniający do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
 4. 3 pkt – tytuł tytułu laureata innego konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim ogłaszanego przez kuratora oświaty nie dającego uprawnień do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty;
 5. kształcenia zawodowego:
 1. 6 pkt – tytuł laureata olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniający do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego,
 2. 3 pkt – tytuł finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniający do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 3. kształcenia artystycznego:
 1. 6 pkt – tytuł laureata olimpiady artystycznej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki,
 2. 4 pkt – tytuł laureata konkursu uprawniającego do przyjmowania laureatów tego konkursu w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych,
 3. 3 pkt – tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru,
 4. 3 pkt – tytuł finalisty olimpiady artystycznej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki.

2. W przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż jeden znaczący sukces edukacyjny z danego zakresu, na punkty przelicza się wszystkie te sukcesy.

3. Określa się następujący sposób przeliczania na punkty średnich ocen ze świadectwa szkolnego:

 1. każdą średnią ocen ze świadectwa szkolnego oblicza się z dokładnością do części setnych;
 2. za każdą średnią ocen przyznaje się punkty równe tej średniej.

4. Suma punktów dla ucznia ubiegającego się o przyznanie:

 1. stypendium:
 1. Toruński Omnibus stanowi sumę punktów za znaczące sukcesy edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i punktów za średnią ocen, o której mowa w § 3 pkt 2;
 2. Toruński Fachowiec stanowi sumę punktów za znaczące sukcesy edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego i punktów za średnią ocen, o której mowa w § 4 pkt 2 lit. b;
 3. Toruński Maestro stanowi sumę punktów za znaczące sukcesy edukacyjne z zakresu kształcenia artystycznego i punktów za średnią ocen, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b;
 4. nagrody stanowi sumę punktów za szczególne osiągnięcia oraz punktów za średnią ocen, o której mowa w § 6 pkt 2.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 13. Traci moc uchwała nr 107/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 2379).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

/-/Marcin Czyżniewski