Stypendium Prezydenta Miasta Torunia „Toruński Omnibus” dla uzdolnionych uczniów

Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi toruńskiej szkoły, który w  roku szkolnym 2022/2023 spełnił jednocześnie warunki:

  • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
  • uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 5,0 w szkole podstawowej, 4,50 w  szkole ponadpodstawowej.

Przez znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego należy rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim uprawniającego do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata innego konkursu o  zasięgu co najmniej wojewódzkim ogłaszanego  przez kuratora oświaty nie dającego uprawnień do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty.

Stypendia są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Nabór wniosków trwa do 17 września

Treść uchwały i szczegółowe informacje:

https://www.torun.pl/pl/trzy-stypendia-dla-uczniow-wnioski-0