Komunikat Dyrektora – zajęcia zdalne i hybrydowe

Komunikat dyrektora IV LO w Toruniu z dnia 7.05.2021 r. 
Organizacja nauki w Szkole od 10 maja 2021 r.

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) 

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu:

od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r.
szkoła prowadzi nauczanie w trybie zdalnym

zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Zasady organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w czasie nauczania innego niż stacjonarne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19” (zamieszczonego – zakładka NAUCZANIE ZDALNE naszej strony www)

 1. Zajęcia lekcyjne będą prowadzone on-line (synchronicznie Google MEET „OL”) i w sposób asynchroniczny (Google CLASSROOM „CR”) zgodnie
  z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku Vulcan i na stronie www. szkoły.
 2. Pedagodzy pracują zdalnie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www. szkoły. W przypadkach szczególnych, za zgodą dyrektora
  i opiekuna prawnego ucznia, dopuszcza się organizację pomocy pedagogicznej w formie stacjonarnej. 
 3. Biblioteka szkolna będzie czynna w godz. 8:00 – 15:00.
 4.  W związku z powyższym, nadal sprawy będą załatwiane jedynie drogą elektroniczną (adres e-mailowy: sekretariat@loiv.torun.pl),  przez telefon: 56 62 212 28 lub za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan.

od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.
szkoła prowadzi nauczanie w trybie mieszanym=hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie)

 • w tygodniu 17-21 maja klasy 2ag, 2bg, 2cg, 2dg, 2eg oraz 1a, 1d, 1e stacjonarnie w szkole,
  a klasy 2ap, 2bp, 2cp, 2dp, 2ep oraz 1ar, 1b, 1c  w nauczaniu zdalnym
 • w tygodniu 24-28 maja  klasy 2ap, 2bp, 2cp, 2dp, 2ep oraz 1ar, 1b, 1c  stacjonarnie w szkole, 
  a klasy 2ag, 2bg, 2cg, 2dg, 2eg oraz 1a, 1d, 1e w nauczaniu zdalnym.
 1. Zajęcia lekcyjne prowadzone trybem stacjonarnym w szkole będą odbywały się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku Vulcan
  i na stronie www. szkoły
 2. Zajęcia lekcyjne prowadzone trybem zdalnym z języka polskiego, matematyki oraz przedmiotów realizowanych w danym typie klasy w zakresie rozszerzonym będą odbywały się on-line (synchronicznie Google MEET „OL”), natomiast pozostałe – w sposób asynchroniczny (Google CLASSROOM „CR”) zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku Vulcan i na stronie www. szkoły.
 3. Pedagodzy pracują stacjonarnie w szkole, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www. szkoły. 
 4. Biblioteka szkolna będzie czynna w godz. 8:00 – 15:00. 
 5. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną (adres e-mailowy: sekretariat@loiv.torun.pl),  przez telefon: 56 62 212 28
  lub za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, a w przypadkach szczególnych – bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu spotkania
  za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

od dnia 31 maja 2021 r.
szkoła prowadzi nauczanie stacjonarne

 1. Zajęcia lekcyjne prowadzone trybem stacjonarnym w szkole będą odbywały się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku Vulcan
  i na stronie www. szkoły
 2. Pedagodzy pracują stacjonarnie w szkole, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www. szkoły. 
 3. Biblioteka szkolna będzie czynna w godz. 8:00 – 15:00. 
 4. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną (adres e-mailowy: sekretariat@loiv.torun.pl),  przez telefon: 56 62 212 28
  lub za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, a w przypadkach szczególnych – bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu spotkania
  za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

Przypominam najważniejsze terminy zawarte w Planie Pracy naszej szkoły:

28 maja 2021 r. termin wystawienia propozycji rocznych stopni niedostatecznych,
3 czerwca 2021 r. dzień wolny – Boże Ciało,
4 czerwca 2021 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
11 czerwca 2021 r. termin wystawienia propozycji rocznych stopni,
18 czerwca 2021 r. termin wystawienia rocznych stopni,
25 czerwca 2021 r. dzień zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie

Proszę o regularne śledzenie wiadomości zamieszczanych w e-dzienniku oraz innych umówionych kanałów dotyczących pracy szkoły. Przypominam, że zdalna, hybrydowa i stacjonarna  nauka jest obowiązkowa dla uczniów, a o jakichkolwiek trudnościach w tym zakresie uczeń/rodzice powinni niezwłocznie informować wychowawcę i szkolnego pedagoga.

Małgorzata Białek
dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki
w Toruniu