Stypendia i zasiłki szkolne

przedruk z: http://www.mopr.torun.pl/

Stypendium szkolne

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie) i w trudnej sytuacji rodzinnej (w szczególności gdy w rodzinie występuje m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).

O Stypendium Szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 •  dziecku uczęszczającemu do „zerówki”,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Miasta Toruń,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • uczniowi przebywającemu w internacie lub stancji w związku z pobieraniem nauki w Toruniu, zamieszkującemu poza Toruniem.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku  szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego.

Gdzie złożyć wniosek?
W siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 114 w godzinach 7:30-14:00 oraz w Rejonach Pomocy Środowiskowej od 7:30 do 14:00 od 1 do 15 września

 • – nr I przy ul. Mickiewicza 30,
 • – nr II przy ul. Poznańska 52/1,
 • – nr III przy ul. Fałata 36/46,
 • – nr IV przy ul. Rydygiera 30/32.

Jakie zasady obowiązują Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu dochodu dla osób ubiegających się  o stypendium szkolne?

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) – 600.00 zł.

W jakiej kwocie można otrzymać stypendium szkolne?
Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego zależy od wysokości miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie ucznia lub słuchacza zgodnie z uchwałą Nr 913 RMT z dnia 21 lipca 2022 r.  wynosi:
I. 200% aktualnej kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 248,00 zł, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest mniejsza niż 300,00 zł,
II. 140% aktualnej kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 173,60 zł, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi co najmniej 300 zł i jest mniejsza niż 480,00 zł,
III. 80%  aktualnej kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 99,20 zł, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi co najmniej 480,00 zł i nie przekracza kwoty 600,00 zł.

Zasiłek Szkolny

Komu może być przyznany zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się przejściowo
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku – Zasady przyznawania Zasady ubiegania się o stypendium.

Zasiłek szkolny

Ile razy można otrzymać zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo w stosunku do określonego zdarzenia losowego

W jakiej formie przyznawany jest zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Jaka jest wysokość zasiłku szkolnego?

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia tj. 620 zł.

Jakie dokumenty należy dostarczy do Stypendium i Zasiłku szkolnego?

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku,  ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tabela poniżej zawiera wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny.
 • Zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym w którym składany jest wniosek oraz planowany termin ukończenia szkoły – załącznik nr 2 zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie ucznia/słuchacza w Toruniu Zamieszkanie na terenie Torunia dokumentuje: zaświadczenie o zameldowaniu (stałym lub czasowym) na terenie Torunia wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia lub umowa najmu mieszkania, zaświadczenie z spółdzielni mieszkaniowej lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Torunia z klauzulą o odpowiedzialności karnej podpisane w obecności pracownika przyjmującego wniosek – załącznik nr 3 oświadczenie,
 • W przypadku Zasiłku szkolnego, dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Załączniki: 

uchwała_913_22.pdf

 wniosek o zasiłek szkolny dla uczniów .pdf

 wniosek o stypendium szkolne dla uczniów .pdf

 załącznik nr 1 o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy.pdf

 załącznik nr 1a o nie uzyskania dochodu jednorazowego.pdf

 załącznik nr 2 zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły.pdf

 załącznik nr 3 oświadczenie.pdf

 załącznik nr 4 druk rozliczenia faktur wrzesień-grudzień.pdf

 załącznik nr 5 druk rozliczenia faktur styczeń-czerwiec.pdf

 Załącznik nr 6 wpłata na wycieczkę szkolną.pdf

 Instukcja ubiegania się o stypendium szkolne krok po kroku.pdf

 Zasady ubiegania sie o stypendium.pdf