Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Od 2 września 2019 roku szkoły rozpoczynają przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o stypendium szkolne. Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły, w Punktach Informacji Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej: www.um.torun.pl.  Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć do dnia 16 września do godz.15.00 w sekretariacie szkoły. Zasady ubiegania się o stypendium w załączniku.

Zasady ubiegania się o stypendium szkolne – ulotka informacyjna:
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie ucznia/słuchacza w Toruniu

Zamieszkanie na terenie Torunia dokumentuje: kopia dowodu osobistego (rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia/słuchacza) lub zaświadczenie o zameldowaniu (stałym lub czasowym) na terenie Torunia wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia lub umowa najmu mieszkania lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Torunia. Pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

 • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nie uczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 oraz planowany termin ukończenia szkoły. Pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
 • W jakiej formie będzie przyznane stypendium szkolne?

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Wykaz wydatków podlegających refundacji jest określony w  Katalogu wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego, stanowiącym załącznik do  uchwały Nr 167 RMT z dnia 25 października 2007 r. 

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji 

w ramach stypendium szkolnego

Refundacji podlegają następujące wydatki:

1) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2) udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

3) udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”),

4) związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. poza Toruniem, przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji, posiłki w ramach żywienia zbiorowego, dojazd do szkoły/kolegium środkami komunikacji zbiorowej),

5) zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,

6) zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej (jedna sztuka na rok szkolny),

7) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

8) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w cenie brutto nie wyższej niż 150,00 zł w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

9) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek (w łącznej cenie brutto nie wyższej niż 150,00 zł, w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

10) zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

11) zakup przyborów do nauki zawodu,

12) zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,

13) zakup tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

14) zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego,

15) zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera(monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon,

modem, router, kamera internetowa),

16) zakup okularów korekcyjnych,

17) zakup biurka,

18) zakup krzesła do biurka,

19) określone zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowe wydatki związane z:

 1. a) profilem nauki,
 2. b) zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,
 3. c) zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę.

*******************************************************************************************************

Uwaga! Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są wyłącznie faktury bądź rachunki wystawione na rodzica/prawnego opiekuna pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza wystawione z datą począwszy od 1 września 2019 r., z wyjątkiem wydatków określonych w katalogu w poz. 5) – 10), które mogą być wystawione z datą począwszy od 1 lipca 2019 r.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Uczniowie mieszkający na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Torunia.

Okres składania wniosków rozpoczyna się 2 września 2019 r. Druki wniosków o stypendium będą od 26 sierpnia 2019 r.  dostępne w szkołach prowadzonych przez Gminą Miasta Toruń oraz Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta. Wzór wniosku można również pobrać ze strony internetowej: http://www.um.torun.pl/.

 • Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają: 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1452),
 • Uchwała Nr 167/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 2573).
 • Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie) i w trudnej sytuacji rodzinnej (w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe):

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej. 

 • Komu nie przysługuje stypendium szkolne?
  1. dziecku uczęszczającemu do „zerówki”,
  2. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie),
  3. słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 232 zł (rocznie),
 • uczniowi przebywającemu w internacie lub stancji w związku z pobieraniem nauki w Toruniu, zamieszkującemu poza Toruniem. 
 • Kiedy złożyć wniosek? 

Uczeń i wychowanek –  w dniach od 2 do 16 września 2019 r., słuchacz – w dniach od 1 do 15 października 2019 r.

 • Gdzie złożyć wniosek?

Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń – w szkole.

Słuchacze, wychowankowie i pozostali uczniowie – w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.

 • Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu dochodu dla osób ubiegających się o stypendium szkolne? 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), w okresie od IX 2019 r. 528 zł.

Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych  w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

        „Art. 8.(…) 

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 1. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575);

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

 1. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 1. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 2. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 1. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł .
 3. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 4. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 1. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 2. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.”.
 • Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?
 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień – dla uczniów, wrzesień – dla słuchaczy) lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku,  ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tabela poniżej zawiera wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny.
Składnik dochodu Dokumenty potwierdzające dochód
wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia/ na podstawie umowy agencyjnej/ umowy-zlecenia / umowy o dzieło        zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia/ na podstawie umowy agencyjnej/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na  ubezpieczenie chorobowe
Składnik dochodu Dokumenty potwierdzające dochód
działalność gospodarcza na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, zawierające informacje, o których mowa w art. 8 ust. 7 pkt 1-7 tej ustawy, dotyczące dochodu uzyskanego w 2017 r., 

a jeżeli działalność nie była prowadzona w 2017 r. – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby

działalność gospodarcza na zasadach określonych w przepisach o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, zawierające informację o formie opodatkowania, oraz dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenie o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2  tej ustawy 
dochody z gospodarstwa rolnego zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
renta/ emerytura/ 

świadczenie przedemerytalne/ zasiłek przedemerytalny

aktualna decyzja właściwego organu w sprawie renty/ emerytury/ świadczenia przedemerytalnego/ zasiłku przedemerytalnego
świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne decyzja organu przyznającego świadczenie
zasiłek dla bezrobotnych          decyzja o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych
zasiłki z pomocy społecznej          decyzja o wysokości udzielonego świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (do dochodu wlicza się tylko zasiłek stały lub zasiłek okresowy
alimenty/świadczenia z funduszu alimentacyjnego          odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis    protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:

-przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika albo oświadczenie o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

– oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;

w przypadku pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – decyzja organu przyznającego świadczenie 

dodatek mieszkaniowy lub dodatek energetyczny          decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub energetycznego
inne dochody oświadczenie o otrzymywanych stypendiach i ich wysokości (do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty), oświadczenie o dodatkowym dochodzie uzyskanym z innych źródeł takich jak np.: praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali (lub ewentualnie oświadczenie o braku takich dochodów)

Zamiast zaświadczenia można złożyć oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta z zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej w miesiącu złożenia wniosku (wrzesień – dla ucznia, październik – dla słuchacza)  zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.