STYPENDIA! – nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020.

Rozpoczęły się nabory kandydatów do stypendiów: PRYMUS POMORZA I KUJAW oraz HUMANIŚCI NA START!

Prymus Pomorza i Kujaw – Nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020:

1 września 2019 r. rozpoczął się nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2019/2020 i potrwa do 30 września 2019 r. Wniosek o stypendium należy dostarczyć wraz z kopią świadectwa szkolnego oraz kopiami osiągnięć wskazanymi we wniosku.

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Aby przygotować i dostarczyć wniosek Wnioskodawca (rodzic lub pełnoletni kandydat) winien:
1) utworzyć konto w generatorze wniosków (dostęp poprzez Panel Logowania),
2) wypełnić wniosek w formie elektronicznej,
3) wydrukować wniosek i dołączyć wymagane załączniki,
4) dostarczyć do Urzędu osobiście (Punkt Informacyjno Podawczy, Pl. Teatralny 2, Toruń) lub drogą pocztową.

Regulamin na lata 2019/2020 – 2022/2023 Regulamin 

Więcej informacji na stronie: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl Prymus Pomorza i Kujaw

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Humaniści na start! – Nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020:

W dniu 2.09.2019 r. Departament Kultury I Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2019/2020 do projektu pn. „Humaniści na start!”. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniowie liceum ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia). O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

  • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,
  • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady, ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu, lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach, ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,
  • uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest przyznanie łącznie 700 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w paragrafie 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Wniosek o stypendium dostępny od 2 września 2019 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! przejdź  Taki wniosek trzeba będzie wydrukować w formie papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 oraz kserokopię osiągnięć wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Edukacji, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.Nabór kończy się 30 września 2019 r.

Wszystkie dostępne informacje o stypendiach znajdują się na stronie szkoły w zakładce stypendia. przejdź