Nagrody prezydenta dla zdolnych uczniów

Laureaci nagród Prezydenta Torunia z ubiegłego roku

Artykuł Adriana Aleksandrowicza ze strony torun.pl:

26 uzdolnionych uczniów uczęszczających do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych w minionym roku szkolnym otrzyma nagrody od prezydenta Michała Zaleskiego. Wręczenie wyróżnień zaplanowano na 22 sierpnia 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.

Nagroda przyznana została przez Prezydenta Miasta Torunia na podstawie uchwały nr 107/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Po raz pierwszy nagroda dotyczyła uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu, bez względu na miejsce ich zamieszkania. O nagrodę wnioskował dyrektor szkoły, łącznie wpłynęło 50 wniosków z 10 szkół. Warunkiem ubiegania się o to świadczenie była średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania. Kandydat musiał dodatkowo posiadać znaczący sukces edukacyjny – np. tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, konkursu, czy też turnieju przedmiotowego.

Wnioski uczniów oceniała siedmioosobowa komisja pod przewodnictwem Anny Łukaszewskiej dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, która rekomendowała prezydentowi 26 kandydatów.

W tym roku najliczniejszą grupę laureatów nagrody Prezydenta Miasta Torunia stanowią uczniowie Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie – 14 osób, 5 laureatów jest z IV Liceum Ogólnokształcącego, 3 laureatów ukończyło V Liceum Ogólnokształcące, 2 uczniów jest z X Liceum Ogólnokształcącego, po 1 z Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska.

Nagrodę PMT stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2 000 zł.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 22 sierpnia o godz. 15:30 w auli Młodzieżowego Domu Kultury.