Projekty – Klub uczniowski w centrum multimedialno – edukacyjnym

Witaj na stronie naszego klubu uczniowskiego!

Klub uczniowki realizowany jest w ramach projektu „Centrum multimedialno-edukacyjne – Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie ich procesu edukacyjnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wsparcie udzielane jest w ramach dofinansowania udzielonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” w ramach projektu pt. Projektu grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność́ Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia".

Rozpoczynamy nabór uczestników do klubu. Wszystkie dokumenty, załączniki oraz regulamin można pobrać poniżej: